İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı, hukuki temelleri, hak arama özgürlüğü ile ilişkisi olumlu ve olumsuz yönleriyle bu bütün içerisinde yer alan müzakere, tarafsız ön değerlendirme, vakaların saptanması, kısa duruşma yöntemleriyle arabuluculuk ve uzlaştırma kurumları ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilip irdelenmesi. Uluslararası Hukuk Sisteminin ilke, kural ve kurumlarının, tarihi gelişim ışığında ve Türkiye’nin dış politika sorunları çerçevesinde tanıtılması ve incelenmesidir. Anayasa Hukukunun genel esasları, siyasi iktidar, egemenlik, kurucu iktidar, devletin organları, kuvvetler ayrılığı, devletin unusurları, devlet biçimleri, devlet şekilleri, demokrasi, hükümet sistemleri, seçim sistemleri, siyasi partiler ile Anayasa Yargısı. Öğrenciye, ikinci dönem okutulacak Türk Anayasa Hukuku dersinden önce  Anayasa Hukuku ile ilgili herhangi bir ülkeye bağlı olmaksızın genel bilgileri vermek, Devlet, devletin organları, türleri, kurucu iktidar, demokrasi, hükümet sistemleri, seçim sistemleri, siyasi partiler ve kanunların Anayasaya uygunluğu konularında genel olarak Batı Demokrasilerindeki uygulamaları aktarmaktır. İşyerinin kapatılması kararına itiraz edilmesi ve bu itiraza idare tarafından herhangi bir dönüş yapılmaması halinde itiraz edildiği günden itibaren 30. Günde idarenin itirazı zımnen reddettiği kabul edilir ve buna dayanılarak idari işlemin iptali davası açılabilir. Aynı yıl içinde üç defadan fazla faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatı iptal edilecektir. Ayrıca bu işletmeler aleyhine idari para cezası kesilmesi de mümkündür.

Balotaj Kurulunun asıl üye adayı için kabulü veya reddi önerisi Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Balotaj Kurulu’nun önerisi, Yönetim Kurulunda onaylanarak kesinleşmiş olur. Oto.net ailesinin bir üyesi oldukları ve bu sevinci birlikte yaşadığımız için teşekkür ederek, 25.000’inci aracımızın hatırası olarak 3 gece 4 günlük “Kıbrıs tatil” hediyesini Erçal Fındık Otomotiv’i temsilen satış müdürleri Koral DEMİRCİ’ye sunduk. 9 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen “Müzayede” ihalesinde kıyasıya bir mücadeleden sonra 2014 Model Renault Clio Sportourer Joy aracı satın alan Erçal Fındık Otomotiv 25.000’inci aracı alan üyemiz oldu. 20 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen “Müzayede” ihalesinde 26 farklı üyeden 87 teklif alan ve kıyasıya bir mücadeleye sahne olan, 2015 model Ford Focus III MCA Style 1.6 TDCİ aracı satın alan Koçsar Otomotiv, oto.net’ten 15.000‘inci aracı alan üyemiz oldu. Yaşımızı doldurmadan, oto.net platformu üzerinden 10.000’inci aracın satışını tamamladığımız için çok mutluyuz.

Bu dersin amacı; hukuk ve ceza davalarına ilişkin çeşitli dilekçelerin hazırlanması, icra takibi safhasında kullanılan takip talebi ile ödeme ve icra emir gibi yazıların içerikleri, mahkemelerce kullanılan bazı müzekkere örnekleri ile avukatlık, hukuki danışmanlık veya hâkimlik-savcılık mesleğine ilişkin meslek kuralları hususlarının incelenmesidir. Toprak hukukunun anlamı, konusu, temel kavramları ve diğer hukuk alanları ile olan ilişkisi konularının gerek teorik, gerekse uygulama açısından, ele alınıp incelenmesi. Toprak hukukunun anlamı, temel kavramları ve kapsamı konularının yanında, toprak hukukunun eşya hukuku, miras hukuku ve kira hukuku ile olan ilişkinin incelenmesi ve öğrenin bu konularda yeterli bilgi sahibi olmasını sağlamak. Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II dersinin amacı, öğrencilerin özel borç ilişkilerinin Kanun’da yer alan diğer türlerini öğrenmelerinin ve bu şekilde gündelik hayatın ve ticari yaşamın en önemli sözleşmelerini çok boyutlu olarak öğrenerek yetkin hukukçular olarak yetişmelerinin sağlanmasıdır. Çevreye ilişkin genel esaslar, temel kavramlar ve bilgiler verildikten sonra, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında çevre hakkı irdelenecektir. Sonrasında sırasıyla, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği hükümleri irdelenerek, TCK’nunda öngörülen çevrenin korunmasına ilişkin ve ilgili suçlar ile Kabahatler Kanunu’nun uygulanması irdelenecektir. Devletin kökeni, çeşitli toplumsal sistemlerde devletin kurumsallaşması, unsurları ve işlevlerinin tanıtılması; modern toplumda devletin işlevleri ile insan hakları ve özgürlükleri arasındaki teorik ve kurumsal ilişkilerin ortaya konulması bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. İşyerinin faaliyetinin durdurulmasına yönelik verilen karara karşı durdurma işleminin gerçekleştiği günden itibaren 6 iş günü içerisinde işyerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesi’nde itiraz edilebilir.

  • Onur Kurulu veya soruşturma ile görevlendirilen üye, delilleri toplar, gerektiğinde Cemiyet üyesini dinleyebilir, onun ileri sürdüğü  delilleri toplayabilir, gerek görürse kendisine yapılan tebligattan itibaren 10 gün içinde verilmek koşuluyla yeniden yazılı savunma ve delillerini sunmasını isteyebilir, gerekli gördüğü kimselerin ifadelerine başvurur ve dinleyebilir.
  • Bu sınıfta yer alan işletmelerde, kumar oynatılması; uyuşturucu üretilmesi, satılması; genel ahlâka aykırı oyun oynatılması, film izletilmesi gibi eylemler yasaktır.
  • (2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.” hükümlerini amirdir.

Bu süre içinde eksiklik ve hatalar giderilmezse, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. Birlik tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak “gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde” doğrudan BTK Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi BTK tarafından yapılır (5651 sayılı kanun m.9A/8)\. Gerçek zamanlı bahis oranlarıyla canlı bahis yapın, anlık kazançlar elde edin. bahsegel giris\. Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Dosya olgunlaşana ve iddianame yazılana dek suçlama makamı (savcılık) tek yanlı ve oldukça güçlü konumdadır. Davayı manipüle etmeye imkan veren sistemin sonucu gizli soruşturma sınırlarının savunmayı çok zayıf duruma düşürmesi en önemli öne çıkan düzenlemelerdir. Bizim usul sisteminin aksine sadece aleyhe olan deliller toplanmış ve öne sürülmüştür. Kabahatler Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri gereği genel itiraz mercii Sulh Ceza Hakimliği’dir. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır. Doktor veya hastanelerin suçlandığı haberlerde mutlaka onların da görüşüne başvurulmalıdır. Hasta hakları gözetilerek hastanın ses ve görüntü kaydı izinsiz alınmamalıdır. Çocuklarla ilgili haberlerde soruna dikkat çekmek, kamuoyunda yaratacağı etki ve yarar dikkate alınmalıdır. Asıl üyeler aynı dönemde Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Balotaj Kurulu’ndan yalnız birinde görev alabilirler. Yönetim Kurulu asıl üyelikte 6, Onur Kurulu asıl üyelikte 8, Denetim ve Balotaj Kurulları asıl üyelikte 5 yıl kıdemi bulunan Cemiyet asıl üyeleri arasından seçilirler.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *